Lancement spatial : 09.01.2017 - Jiuquan, China

  • Date : 09.01.2017
  • Fenêtre de tir : ?? ??
  • Site de lancement : Jiuquan, China
  • Véhicule lancé : Kuaizhou-1A
  • Charge embarquée : Jilin-1 (3), CubeSats

(source : spaceflight101.com)

Jiuquan, China CHINE

×